Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1271 Esas 2015/1408 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1271
Karar No: 2015/1408
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1271 E.  ,  2015/1408 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit, yaralama
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  A) Sanık ... hakkında yaralama suçlarına ilişkin kararda öngörülen cezaların nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükümlerin temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık ...'ın tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
  B) Diğer hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde,
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  1- Sanıklar ... ve ...'a yükletilen hakaret eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
  Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
  Anlaşıldığından sanıklar ... ve ...'ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
  2- Sanıklar ... ve ... hakkında tehdit ile sanık ... hakkında yaralamaya teşebbüs suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  a) Sanıkların, müştekilere sarfettiği kabul edilen "sizle görüşeceğiz, size göstereceğiz, bunu yanınıza bırakmayacağız, siz kimsiniz bizim hakkımızda tanıklık yapıyorsunuz" şeklindeki sözlerin TCK'nın 106/1-2. cümlesinde tanımlanan sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, TCK'nın 106/1-1. maddesi gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi,
  b) Oluşa ve mahkemenin kabulüne göre, sanık ...'ın yaralama kastıyla katılanlara ve müştekilere saldırdığı ancak görevli jandarmanın araya girmesiyle eylemlerini tamamlayamadığının anlaşılması karşısında, eylemlerin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilerek sanık hakkında TCK'nın 35. maddesinin uygulanması gerekirken, tamamlanmış suçtan hüküm kurularak fazla ceza tayini,
  Kanuna aykırı, sanıklar ... ve ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın