Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1275 Esas 2015/1410 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1275
Karar No: 2015/1410
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1275 E.  ,  2015/1410 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit, basit tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanık ... hakkında basit tehdit ve hakaret suçlarından hükmedilen kesin nitelikteki adli para cezalarının yanında, TCK'nın 58. maddesi uyarınca uyarınca güvenlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi karşısında, hükümlerin temyiz edilebilir nitelikte olduğu kabul edilerek, temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
  1-Sanık ...'na yükletilen hakaret, tehdit ve basit tehdit eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı;
  Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
  Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükümleri etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
  Ancak;
  Adli para cezasına mahkumiyet halinde TCK'nın 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'nun temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye aykırı olarak, TCK'nın 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımların karardan çıkarılması biçiminde DÜZELTİLMESİNE ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükümlerin bu bağlamda ONANMASINA,
  2- Sanık ... hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanığın, katılana gönderdiği mesajlarda yer alan “mrb fatoş hanım, serdar ben, ben hayranınım, kusura bakma tanışmıyoruz ama tanışmak istiyorum ben, ama ben çok hoşlandım senden, anlatamam inan çok uğraştım numaranı bulmak için inan, ben napcam ya çok farklı geldin bana ne olur anla, sana bir şey sordum şeker” şeklindeki sözlerin, TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  .
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın