Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/2019 Esas 2015/1476 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2019
Karar No: 2015/1476
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/2019 E.  ,  2015/1476 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit, kasten yaralama
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanığın, 15.06.2011 tarihli duruşmada Av....'ü müdafii olarak kabul ettiğini beyan etmesi, Av. ...'ün de sanık müdafii olarak savunma yapması karşısında, sanığın yokluğunda verilen kararın, vekille temsil edilen işlerde vekile tebliğ edilmesi gerektiğinden, sanık müdafiinin öğrenme tarihinde hükmü yasal süresinde temyiz ettiği kabul edilerek yapılan incelemede;
  Temiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-Sanığın, hakaret ve tehdit suçlamalarını tutarlı bir şekilde kabul etmemesi, sanığın katılanı tehdit ettiğine dair katılan beyanı dışında bir delilin olmaması, hakaret eylemine dair görgüsü olan tanıklar ... ile ...'ın hakaret iddiasına ilişkin bir beyanlarının bulunmaması karşısında, sanığın tehdit ve hakaret suçlarını işlediğine dair katılanın soyut beyanı dışında şüpheden uzak, kesin ve somut delillerin nelerden ibaret olduğu CMK'nın 230/1-b maddesi gereğince açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle atılı suçlardan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,
  2-Kısmi kabule göre de,
  a-Sanığın, "katılan ile aramızda alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı, borcunu ödemediği için öfkelendim" şeklindeki savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi de değerlendirilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
  b-Sanığın .... Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/435-1123 E-K sayılı ilamı ile TCK'nın 141 ve 51/1-3 maddesi uyarınca erteli 5 ay hapis cezasının, tekerrüre esas alınan ilama göre daha ağır nitelikte olmasına rağmen bu ilamın tekerrüre esas alınmaması ve bu ilamlara konu suçların “su hırsızlığı” olması, 05/07/2012 günlü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanununun Geçici 2/2. maddesindeki “Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun ve doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi dolayısıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hakkında hırsızlık suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın hakkında hüküm verilen kişinin, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, zararı tamamen tazmin etmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz, verilen ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.” düzenleme karşısında, bu konuda uyarlama kararları verilip verilmediği hususu araştırılarak, sonucuna göre sanık hakkında hükmedilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi zorunluluğu,
  c-Kasten Yaralama suçunda TCK'nın 62. maddesinin uygulanması sonucunda 3 ay 10 gün yerine 100 gün hapis cezasına hükmedilmesi, hakaret suçundan kurulan hükümde de, 2 ay 27 gün yerine, 3 ay olarak fazla hapis cezası tayin edilmesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın