Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/2036 Esas 2015/1485 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2036
Karar No: 2015/1485
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/2036 E.  ,  2015/1485 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit
  HÜKÜMLER : Beraat, ceza verilmesine yer olmadığına

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
  1-Karşılıklı hakaret nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı kararına yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısı ile katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
  2-Sanık ...'a yükletilen tehdit suçuna dair temyiz isteminde;
  Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Tehdit fiilinin, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgu olduğu, fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerektiği, ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olmasının şart olmadığı, bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmemektedir.
  Somut olayda sanığın, katılana “... seni tokatlar, biraderler seni tokatlar” şeklindeki sözleri söylediğinin kabul edilmesi karşısında, bu sözlerin objektif olarak korkutucu nitelikte olduğu gözetilmeden, "ortamın gerginliği, toplantı yerinde birden çok kişinin bulunması, sanık ve katılanın görevleri göz önüne alındığında eylemin korkutuculuk özelliğinin olmadığı" biçimindeki gerekçeyle beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısı ile katılan ... vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmüş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın