Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/2048 Esas 2015/1486 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2048
Karar No: 2015/1486
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/2048 E.  ,  2015/1486 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1-Tehdit suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddeleri uyarınca sanığın tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
  2-Hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak,
  Sanığın sabıkasında görülen ... Asliye Ceza Mahkemesine ait “karşılıksız çek keşide etme” suçuna ait ilamların bu mahkemece verilen 17.12.2010 tarihli ek kararla, şikayetten vazgeçme nedeniyle ortadan kaldırılmış olması,... Sulh Ceza Mahkemesine ait “çek karnesini iade etmeme” suçuna ait ilamın ise “ceza kararnamesi” ile verilip, ilamın 30.03.2004 tarihinde yerine getirilmiş olması, kaldı ki çek suçlarının 3167 sayılı Çek Kanununda 6273 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle suç olmaktan çıkarılarak, idari yaptırıma çevrilmiş olması nedeniyle sanığa yükletilen hakaret suçunda maddi bir zararın bulunmaması karşısında, sanığın, CMK'nın 231/6-b maddesine göre, “kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları” dolayısıyla tekrar suç işleyip işlemeyeceğine yönelik değerlendirme yapılmadan, “adli sicil kaydında CMK'nın 231. maddesinin uygulanmasına engel sabıkasının bulunması sebebiyle şartları oluşmadığından” şeklindeki yetersiz gerekçeyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'ün temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın