Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/2055 Esas 2015/1488 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2055
Karar No: 2015/1488
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/2055 E.  ,  2015/1488 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;
  1-Sanığa yükletilen tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
  Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ile suç kastının yoğunluğu dikkate alındığında, sanık hakkında asgari haddin üzerinde temel ceza tayin edilmemiş ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
  Anlaşıldığından sanık ...'un ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
  2-Hakaret suçundan kurulan hükmün temyizine gelince;
  Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanığın, ... Sulh Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandıktan sonra adliye koridorunda söylediği “ben burdan elbet çıkacağım, kimseyi rahat bırakmayacağım,... Adliyesindeki hakim savcılar benim kim olduğumu görecekler, ben ölene kadar size rahat yok, yemeğe ekmeğim yok, benden avukat tutmamı istiyorlar, avukat benim zaten” biçimindeki sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövme niteliğinde bulunmaması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'un temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın