Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/2068 Esas 2015/1445 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2068
Karar No: 2015/1445
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/2068 E.  ,  2015/1445 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanığın yokluğunda verilen hükümde temyiz yoluna başvuru süresi “tefhim” olarak yanıltıcı şekilde gösterildiğinden, temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek, temyiz isteğinin reddine ilişkin ek karar kaldırılarak işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  1- Sanığa yükletilen konut dokunulmazlığını ihlal ve hakaret eylemleri ile ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan hüküm kurulurken, suçun geceleyin işlenmesine rağmen “gündüzleyin” olarak yazılmış ise de, bu husus mahallinde düzeltilebilir yazım hatası niteliğinde olduğundan bozmayı gerektirmediği,
  Cezaların Kanuni bağlamda uygulandığı,
  Anlaşıldığından sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA
  2- Tehdit suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanığın, tehdit eylemini birden fazla katılana karşı aynı zamanda gerçekleştirmesine karşın, TCK'nın 43/2. maddesinin uygulanma olanağı tartışılmadan, ayrı ayrı mahkumiyet kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın