Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/32030 Esas 2017/1728 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/32030
Karar No: 2017/1728
Karar Tarihi: 15.02.2017


18. Ceza Dairesi         2015/32030 E.  ,  2017/1728 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Konut dokunulmazlığının ihlali
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Sanığın, konut dokunulmazlığının ihlali eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
  TCK'nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağı ortadan kalkmış olması ise de, bu hususun infaz aşamasında resen gözetilebileceği,
  Ancak;
  Bozma öncesi verilen kararda, sanık aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi, bu kararla verilen hırsızlık suçuna ilişkin mahkumiyet hükmünün kesinleşmesi nedeniyle, katılanın vekalet ücretine hak kazanmış olması karşısında, aynı dosyada sanık aleyhine yeniden vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'in temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye aykırı olarak, “vekalet ücretine ilişkin kısmın” karardan çıkarılması suretiyle HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15/02/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At