Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/32960 Esas 2017/1730 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/32960
Karar No: 2017/1730
Karar Tarihi: 15.02.2017


18. Ceza Dairesi         2015/32960 E.  ,  2017/1730 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Göçmen kaçakçılığı
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve sanık ...'e Tebligat Kanunun 21/1. maddesi uyarınca yapılan gerekçeli karar tebliğinde, 2 no'lu haber kağıdıyla ilgili olarak, kime haber verildiğinin belirtilmemiş olması nedeniyle, tebliğin usulsüz olduğu anlaşılmakla sanık ...'in temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek,
  Kaçak göçmenlerin “başımızdaki Türk kaçakçılarla sınırı geçirdikten sonra bir köye geldik, köyde bizi sanıklar .... ile .... karşıladı, ihtiyaçlarımızı sanık ... karşılıyordu, sonra bizi....'a götürecek araca bindik” biçimindeki anlatımları da dikkate alındığında, sanıkların kaçakçılarla birlikte hareket ederek göçmenlerin yurda kaçak yollarla girişine imkan sağladıkları, bu şekilde TCK'nın 79/1-a maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı suçunun tamamlandığı anlaşılmakla, sanık ... hakkında belirtilen tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmeyerek, dosya görüşüldü:
  1-Sanık ... hakkında verilen kararın temyizinde;
  Gerekçeli karara karşı bir haftalık yasal temyiz süresi geçtikten sonra dilekçe veren sanığın eski hale getirme talebi de yerinde görülmediğinden Yerel Mahkemenin temyiz isteğinin reddine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 315. maddeleri uyarınca tebliğnameye uygun olarak REDDİNE, Yerel Mahkemenin redde ilişkin kararının ONANMASINA,
  2-Sanıklar ... ile ... hakkında kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;
  Sanıklara yükletilen göçmen kaçakçılığı eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
  TCK'nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağı ortadan kalkmış, TCK'nın 53/1-c maddesindeki hak yoksunluklarından, kendi alt soyu yönünden koşullu salıverme tarihine, kendi alt soyu dışındakiler bakımından ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi yerine, (c) bendindeki tüm haklardan koşullu salıverme tarihine kadar yoksunluğuna karar verilmiş ise de, bu hususların infaz sırasında resen gözetilebileceği,
  Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık ... hakkında TCK'nın 58. maddesi uygulanmamış, göçmen kaçakçılığı suçunun düzenlendiği TCK'nın 79. maddesinde, hapis ve para cezalarının birlikte düzenlenmiş olmasına rağmen, sanıklar hakkında sadece hapis cezasına hükmolunmuş ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
  Anlaşıldığından, sanıklar ..., ... ile sanık ... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 15.02.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At