Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/43931 Esas 2017/12708 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/43931
Karar No: 2017/12708
Karar Tarihi: 09.11.2017


18. Ceza Dairesi         2015/43931 E.  ,  2017/12708 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  KARAR

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir;
  Ancak;
  1- İddianame içeriğine göre sanığın eyleminin, arkadaşı ....'ı polislerin elinden kurtarmaya çalışması ve ekip otosuna binmemek için direnmesi biçiminde açıklanması ve hakaret ettiğine dair açılmış bir kamu davası bulunmaması karşısında, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan hakaret suçundan hükümlülük kararı verilerek, CMK'nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,
  2- Müştekilerin soruşturma beyanlarında sanığın ...'ı ellerinden almaya çalıştığı ve arabaya binmemek için zorluk çıkardığı yönünde bir anlatımlarının olmaması, tanık ...'nin sanıkların polislere bizi götüremezsiniz dediğini belirtmesi, tanık ...'ın ise sanığın arabaya binmemek için direndiğini ifade etmesi karşısında, sanığın hakkında işlem yapmak üzere karakola götürmek isteyen polis memurlarına karşı gelerek araca binmemek için zorluk çıkartması biçiminde açıklanan eyleminde, cebir veya tehdit unsurlarının somut olayda ne şekilde gerçekleştiği kanıtlara dayalı olarak tartışılıp gösterilmeden, CMK'nın 230/1-c maddesine aykırı olarak, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle görevi yaptırmak için direnme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,
  3- Kabule göre de;
  a-Sanığın, birden fazla görevliye karşı bir suç işleme kararı kapsamında tek bir fiille direnmesine karşın, TCK'nın 43/2. maddesi uygulanmaması,
  b-TCK'nın 53/1-b maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin, 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararıyla, iptal edilmiş olması nedeniyle, uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,
  Bozmayı gerektirmiş ve sanık ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın