Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/639 Esas 2015/1510 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/639
Karar No: 2015/1510
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/639 E.  ,  2015/1510 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
  1-Sanığa yükletilen tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
  Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,
  Anlaşıldığından sanık ...'nın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
  2-Hakaret suçundan kurulan hükmün temyizine gelince,
  Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak,
  Sanığın, yargılanıp ceza aldığı davanın duruşma çıkışında polis karakoluna giderek, sözkonusu davada müşteki konumundaki polislere yönelik olarak “ Bugün mahkemeye çıktık, mahkemede yalan söylüyorsunuz, benim başımı boşa yaktınız “ dediğinin anlaşılması karşısında, olayın gelişimine ve söylendiği bağlama göre bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnadı değil, şikayetçileri görevinden dolayı aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmayan, rahatsız edici tarzda dile getirilmiş serzeniş niteliğinde olduğu gözetilerek, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken kanuni ve yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet karar verilmesi,Kanuna aykırı ve sanık ...'nın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın