Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/10275 Esas 2017/9454 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10275
Karar No: 2017/9454
Karar Tarihi: 09.11.2017


19. Ceza Dairesi         2015/10275 E.  ,  2017/9454 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Suçtan zarar gören Orman İdaresinin kovuşturma evresinde duruşmalardan haberdar edilme ve kovuşturmanın her aşamasında kamu davasına katılma hakkı bulunması karşısında, şikayetçiye duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulmak suretiyle, CMK'nın 234. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine aykırı davranılması,
  Kabule göre de;
  TCK'nın 50/3. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle 65 yaşını dolduran sanıkların adli sicil kaydında engel hükümlülüklerinin bulunmaması halinde haklarında hükmedilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının aynı maddenin 1. fıkrasındaki adli para cezası veya diğer tedbirlere dönüştürülmesinin zurunlu olmasına karşın suç tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmayan sanık hakkında TCK'nın 50/1 maddesinin uygulanıp uygulanamayacağını tartışılması gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle karar tarihinde sanığın 65 yaşını doldurduğundan bahisle TCK'nın 50/1-b. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımın uygulanmasına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi temsilcisinin ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. Maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın