Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1076 Esas 2015/1684 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1076
Karar No: 2015/1684
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/1076 E.  ,  2015/1684 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanığın eyleminin değişen suç vasfına göre 14.04.2011 tarih 27905 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun'un 11.maddesi ile 6831 sayılı Kanun'un 91/5.maddesinde yapılan değişiklik nazara alındığında, suç tarihi olan 24.02.2009 tarihi ile karar tarihi arasında 5326 sayılı Kanun'un 20/c maddesinde öngörülen 3 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5236 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince sanık hakkında İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, suça konu orman emvalin 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. ve 6831 sayılı Kanunun 91/5. maddeleri uyarınca mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, nakil vasıtasının sahibine iadesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın