Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1657 Esas 2015/1674 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1657
Karar No: 2015/1674
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/1657 E.  ,  2015/1674 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Anayasanın 40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2. ve 232/6. maddeleri uyarınca karar ve hükümlerde, başvurulabilecek yasa yolu, süresi, başvuru yapılacak mercii ve başvuru yönteminin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerektiğinden, katılan vekilinin temyizinin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın eylemi 6831 sayılı Kanunun 100/son maddesi kapsamında olmakla, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesi uyarınca mahkemece duruşmaya devamla idari yaptırım kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak suç tarihi ile inceleme tarihi arasında 5326 sayılı Kanunun 20/c maddesindeki zamanaşımı gerçekleştiğinden kabahatli hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına, aracın sahibine iadesine, el konulan emvalin 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. ve 6831 sayılı Kanunun 91/5. maddeleri uyarınca mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın