Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2017/4595 Esas 2017/9444 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4595
Karar No: 2017/9444
Karar Tarihi: 09.11.2017


19. Ceza Dairesi         2017/4595 E.  ,  2017/9444 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği, suç tarihine göre ve katılan vekili her ne kadar temyiz dilekçesine diğer sanık ...'in de ismini yazarak başvurmuş ise de, sanık ... hakkında verilen karara karşı itiraz yoluna gidildiğinden bu karar temyiz incelemesi dışında bırakılarak dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 12. maddesi ile TCK'nın 75. maddesinde yapılan değişiklik ve ekleme sonucu 6831 sayılı Kanunu'nun 108/1. maddesinde öngörülen suçun önödeme kapsamına alınması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
  Kabule göre de,
  Kendisini vekille temsil ettiren İdare lehine hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1500 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, 750 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın