Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2014/17143 Esas 2015/7429 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/17143
Karar No: 2015/7429
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Hukuk Dairesi         2014/17143 E.  ,  2015/7429 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -
  Davacı vekili; tarafların kardeş olduğunu, babalarından kalan miras hissesinin devri konusunda aralarında anlaşmaya varıldığı sırada davaya konu edilen senedin hile ile davalı yanca müvekkiline imzalatıldığını, davalının devralmak istediği hisse bedelini ödemediğini belirterek, takibe konu bonodan dolayı müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine ve %20 oranında tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili; takibe konu bononun yanlar arasındaki hisse devri sırasında müvekkilince davacıya yapılan ödemeler ve ileride resmi şekilde devir işleminin teminatı amacıyla verildiğini, davacının tahsil ettiği tutarı iade etmediği gibi tapudan resmi devri de gerçekleştirmediğini bildirerek, davanın reddini ve %20 oranında tazminatın davacıdan tahsilini istemiştir.
  Mahkemece; davaya konu senet üzerinde düzenleme sebebinin malen yazılı olduğu, davalının senedin teminat senedi olarak düzenlendiğini ileri sürerek, senedin düzenleme sebebini talil edip ispat yükünü üzerine almış ise de usulüne uygun delillerle iddiasını kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının takibe konu 40.000,00 TL bedelli senetten dolayı davalıya borçlu bulunmadığının tespitine, koşulları oluşmadığından davacının tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle ihdas nedeni malen olan senedin ihdas nedenini talil eden ve böylece ispat külfetini üzerine alan davalının savunmasını kesin delillerle kanıtlayamamış bulunmasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın