Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2014/17762 Esas 2015/7433 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/17762
Karar No: 2015/7433
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Hukuk Dairesi         2014/17762 E.  ,  2015/7433 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -
  Davacı vekili, müvekkilinin lehdar, davalıların keşideci ve avalist olarak yer aldığı 35.400.00 TL.tutarlı çekin ciro yoluyla hamili bulunan dava dışı ... Şti.nce müvekkili ve davalılar aleyhine takibe konu edilmesi üzerine gerek icra dosyasına gerekse haricen yapılan havalelerle müvekkilince 46.309.00 TL.ödemede bulunulduğunu, bu meblağın rücuen tahsili için davalılar aleyhine müvekkilince girişilen takibe itirazlar sonucu takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaliyle takibin devamına ve % 20 oranındaki icra inkar tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar vekili, davacı talebinin zamanaşımına uğradığını bildirerek, davanın reddini savunmuş ve % 20 oranındaki tazminatın davacıdan tahsilini istemiştir.
  Mahkemece, davacı yanın aleyhine girişilen icra takip dosyasına en son yaptığı ödeme 18.04.2012 tarihli olup, ödeme tarihinde yürürlükte bulunan TTK.nun 726/2.maddesi uyarınca 6 aylık zamanaşımı süresi dolduğu gibi, öte yandan olay sebepsiz zenginleşme bakımından değerlendirildiğinde de ödeme tarihi itibariyle 818 sayılı B.K.nun 66.maddesi kapsamında 1 yıllık zamanaşımı süresinin de dolduğundan bahisle davanın ve koşulları oluşmadığından dolayı davalı yanın tazminat isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Dava, dava konusu çekte lehdar olan davacı tarafından yetkili hamili yapılan ödeme nedeniyle davalı keşideci ve avaliste karşı rücuen alacak talebiyle girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir.
  Bu durumda, mahkemece somut olay bakımından lehdar ile keşideci arasındaki temel hukuki ilişki gözetilerek zamanaşımı değerlendirmesi yapılması gerekirken, somut olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yanlış şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın