Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2014/20479 Esas 2015/7480 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/20479
Karar No: 2015/7480
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Hukuk Dairesi         2014/20479 E.  ,  2015/7480 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tic. Mahk. Sıfatıyla)

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Davacı vekili;davalının kefil olduğu genel kredi sözleşmesi uyarınca ...'e kredi kullandırıldığını, borcunu ödemediği, hakkında ... İcra müdürlüğünün 2013/2154 sayılı dosyasından takip yapıldığını, borçlunun takibe itiraz ettiğini, itirazın haksız olduğunu belirterek, itirazın iptalini, takibin devamına ve %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili; davacı bankanın Aydın 3. Noterliğince gönderilen ihtarnamesine itirazda bulunulduğu, dava dışı borçlunun banka nezdinde kullandığı ticari kredileri, ticari ek hesap ve cari kredi hesabından kaynaklanan tüm kredilere kefil olmadığını, kefil olduğu kredi miktarının ödendiğini belirterek, sözleşmedeki kefil miktarının boş olarak imzalattırıldığını, 25.000,00 TL miktarı kredi imzalatılıyormuş gibi iradesinin sakatlandığını, kredi sözleşmesinin ödenerek sona erdiğini, % 40 icra inkar tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek, davanın reddi ile %20 kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece; dosya içerisinde mevcut kredi sözleşmesi ödeme planları, hesap kat ihtarı, davacının bilirkişi raporuna ve noter masraf belgelerine göre davacının asıl alacak 95.000,00 TL, 3.935,34 TL işlemiş temerrüt faizi, 196,77 TL BSMV, 318,74 TL masraf, 64,30 TL ihtiyati haciz masrafı, 220,00 TL ihtiyati haciz vekalet ücreti olmak üzere toplam 99.735,15 TL'yi istemekte haklı olduğu, davalı kredi sözleşmesinin iradesi hilafına imzalatıldığı, limit kısmının boş olduğunu belirterek tahrifat savunmasında bulunmuş ise de beyaza imza atanın sonuçlarına katlanması gerektiğinden davanın kısmen kabulü ile Davalının ... İcra Müdürlüğü'nün 2013/2154 sayılı takip dosyasındaki itirazının Denizli 3. İcra Müdürlüğü'nün 2013/249 esas sayılı Aydın 2. İcra müdürlüğünün 2013/5432 esas sayılı takip dosyalarında tahsilde tekerrür olmamak koşuluyla 95.000 TL asıl alacak, 3.935,34 TL işlemiş temerrüt faizi, 196,77 TL %5 BSMV 318,74 TL masraf, 64,30 TL ihtiyati haciz masrafı, 220 TL ihtiyati haciz vekalet ücreti olmak üzere toplam; 99.735,15 TL üzerinden itirazın iptaline karar verilmiştir. Hüküm süresi içerisinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın