Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/2586 Esas 2015/7439 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/2586
Karar No: 2015/7439
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Hukuk Dairesi         2015/2586 E.  ,  2015/7439 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Davacılar vekili, müvekkillerinden ...'in keşideci, diğer müvekkili ...'in lehdarı bulunduğu ve bu lehdara vekaleten ... cirosuyla davalıya devrolunan toplam otuz adet bonoya ve sözleşmeye dayalı şekilde davalı tarafından müvekkilleri aleyhine iki ayrı takip başlatılmış ise de, senetlerde keşideci bulunan ...'in diğer müvekkili ...'den aldığı vekaletname uyarınca senetleri düzenlediğini, bu nedenle borçtan sorumlu tutulamayacağı gibi lehdar ... yönünden de, teminat amacıyla senetlerin düzenlenerek davalıya teslim edildiğini, ancak davalının karşılığında mal veya hizmet vermediğinden senetlerin bedelsiz hale geldiğini belirterek, iki ayrı takip nedeniyle müvekkillerinin davalıya borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, taraflar arasında akdolunan sözleşmede, takibe konu senetlerin mevcut borca karşılık verildiği yazılı olduğu gibi, davacılardan ...'in diğer davacıya vekaleten sözleşmeyi imzaladığını, ayrıca senetlerde ... keşideci olarak yer almakla birlikte arka yüzlerinde de lehdar ... adına vekaleten ciro imzaları atarak senetleri müvekkiline teslim ettiğini, böylece ödenmeyen senet bedellerinden ötürü her iki davacının da sorumlu bulunduğunu bildirerek, davanın reddini ve %20 oranında tazminatın davacılardan tahsilini istemiştir.
  Mahkemece, taraflar arasında akdolunan sözleşme, düzenlenen senet içerikleri, davacılardan ... tarafından diğer davacı ...'e verilen ve kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisini de içeren vekaletname kapsamı birlikte değerlendirilerek benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacıların senetlerin teminat senedi olduğuna dair iddialarını kanıtlayamadıkları ve her iki davacının da düzenlenen senetler nedeniyle sorumlu bulundukları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın