Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/4103 Esas 2015/7443 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4103
Karar No: 2015/7443
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Hukuk Dairesi         2015/4103 E.  ,  2015/7443 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -
  Davacı vekili, taraflar arasında akdolunan 17.05.2013 tarihli protokol ile mülkiyeti müvekkiline ait olan akaryakıt istasyonunun üzerindeki tüm demirbaş eşyalarıyla birlikte 4.855.000 TL.bedel karşılığında davalılara satılmış ise de davalı yanın resmi devir işlemlerini gerçekleştirmediğini, sonrasında bu yeri satın almaktan vazgeçmesi üzerine dava dışı bir şirkete 3.000.000 TL.bedel karşılığında müvekkilince satılarak resmi tescilin bu şirketin adına yapıldığını, taraflar arasında akdolunan protokolde bu protokole uyulmaması halinde 500.000 TL.cezai şartın da kararlaştırılmış olması nedeniyle davalıların protokolden vazgeçmeleri sonucu müvekkili lehine cezai şart alacağının oluştuğunu belirterek, şimdilik 150.000.00 TL.nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar vekili, taraflar arasında akdolunan protokolde taraf olan müvekkili şirketin iki yetkilinin müşterek imzasıyla temsil olunduğu halde ilgili protokolde tek imza bulunması nedeniyle protokolün bağlayıcı olmadığı gibi, satıma konu istasyonu davacının daha yüksek bir bedelle dava dışı şirkete sattığını, böylece bir zararının da oluşmadığını ve yanlar arasında düzenlenen tutanakla protokole konu ilişkiyi yanların sonlandırdığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, TBK.nun 237.maddesi hükmü uyarınca, taşınmaz satımının resmi şekilde yapılması gerektiği halde taraflar arasında akdolunan protokol kapsamında menkullerin yanı sıra gayrimenkul satışı da bulunması nedeniyle resmi şekilde yapılmayan satım akdinin geçersiz olduğunun anlaşıldığı, bu durumda tarafların birbirlerine verdiklerini geri alabilecekleri gibi geçersiz sözleşme kapsamında kararlaştırdıkları cezai şartın da geçersiz olduğu gerekçesiyle kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın