Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/12546 Esas 2017/1154 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/12546
Karar No: 2017/1154
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/12546 E.  ,  2017/1154 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davacı ... yönünden davanın reddine, davacı ... ...yönünden aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar vekilince duruşmalı, davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacılar vekili Av. .... ... ile davalı vekili Av.... ... ...'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  -KARAR-

  Davacılar vekili, müvekkillerinin davalıya ....01.2012 tarihli taşıma irsaliyesi ile net ... kg 24 ayar has altın gönderdiklerini, davalının müvekkillerine sadece 413 gram altın karşılığı ödeme yaptığını, bakiye alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline ve davalı aleyhine %... oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, müvekkili aleyhine başlatılan icra takibinde davacı ... ....'nun alacaklı sıfatının bulunmadığını, müvekkiline dava konusu altının teslim edilmediğini savunarak, davanın reddini ve davacılar aleyhine %... tazminata hükmedilmesini istemiştir.
  Mahkemece toplanan deliller ve yapılan yargılama sonucu, davacı ... ....'nun icra dosyasında alacaklı sıfatının bulunmadığı, davacının davalıya altın teslim ettiğini kanıtlayamadığı gerekçesiyle davacı ... yönünden sabit olmayan davanın reddine, davacı ... ... yönünden aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekilleri Yargıtay duruşmasında hazır bulunan taraflar yararına takdir edilen ....480,00'er TL duruşma vekalet ücretinin bir diğerinden alınarak yek diğerine ödenmesine, aşağıda yazılı onama harçların temyiz edenlerden alınmasına, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At