Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/3835 Esas 2017/1167 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/3835
Karar No: 2017/1167
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/3835 E.  ,  2017/1167 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Davacı vekili, müvekkili şirket tarafından 09/.../1992 tarihinde davalı şirkete kamyon satışı yapıldığını, resmi şekilde devir edilen aracın ilgili Trafik Şube Müdürlüğünden nakil işlemlerinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle araç üzerinde doğan her türlü vergi, trafik cezası gibi tüm borçların müvekkili adına doğduğunu, bu şekilde doğan toplam 24.924,... TL'nin, müvekkili tarafından ödendiğini, bu ödenen bedelin davalıdan tahsili için icra takibi başlatıldığını, ancak davalının takibe haksız ve kötüniyetle itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline ve davalının %... icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davanın konusunun sebepsiz zenginleşmeye bağlı tazmin talebi olduğunu, bu talebin ... yıllık zaman aşımına tabi olduğunu, aracın davacı tarafından davalı şirkete satılmış olduğuna dair satış sözleşmesinin dosyaya sunulmadığını, noter satış sözleşmesi olmadan bir aracın satış ve devrinin geçerli olmadığını, davacı tarafından ibraz edilen faturada müvekkili şirketin kaşe ve imzasının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun .../d maddesine göre, noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirlerin geçersiz olacağına ilişkin düzenleme içerdiği,bu hükme göre satıldığı iddia edilen aracın satışının noter aracılığı ile yapılmadığı,satıldığı tarih itibari ile de trafik tescil şube müdürlüğü tarafından resmi satışının yapılmadığı, aracın kayden maliki olan davacının vergi ve cezalardan sorumlu olduğu,bu nedenle ödediğini iddia ettiği vergi ve ceza bedellerini talep edemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At