Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/3860 Esas 2017/1169 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/3860
Karar No: 2017/1169
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/3860 E.  ,  2017/1169 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, müvekkili şirketin ödenmeyen fatura alacağının tahsili amacıyla davalı hakkında icra takibi başlattığını,davalının başlatılan bu icra takibine haksız ve dayanaksız olarak itiraz ettiğini, cari hesap dökümü, fatura ve sevk irsaliyelerine göre davalı şirketin 31.186,... TL borç bakiyesinin olduğunu iddia ederek itirazın iptaline ve davalının %... icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, ödeme emrinde belirtilen faturaların müvekkili şirkete tebliğ edilmediğini, taraflar arasında cari hesap oluşmadığını, üzerinde mutabakata varılan bir durum olmadığını, davacının bir fatura keserek icra takibi başlatmasının haksız ve usule aykırı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece tüm dosya kapsamına ve alınan bilirkişi raporuna göre, davacı şirketin davalı şirketten takip ve dava tarihi itibariyle faturalara dayalı açık cari hesap bakiyesinden kaynaklı 31.186,... TL alacağı bulunduğu, bu miktarın taraf ticari defterlerinde uyum teşkil edecek şekilde mutabık olduğu ve bu borç miktarı üzerinde yazılı mutabakat da sağlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne, itirazın iptaline ve borçlu itirazında haksız olduğundan %... oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At