Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/4583 Esas 2017/1140 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4583
Karar No: 2017/1140
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/4583 E.  ,  2017/1140 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, kredi sözleşmesine dayalı olarak davalılara karşı başlatmış olduğu ilamsız takibe davalıların itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar vekili, müvekkili olan şirketlerin ... ... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/38 E. sayılı dosyasında müvekkili şirketlere karşı hiçbir icra takibi yapılamayacağına ve var olan takiplerin de durdurulmasına yönelik karar verildiğini, ayrıca davaya konu takibin ... .... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2014/703 E. sayılı dava dosyasında müvekkili şirketler yönünden iptal edildiğini belirterek, davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, yapılan yargılamaya göre, davacının, davalı şirketler hakkında ... .... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/38 E. sayılı dava dosyasındaki tedbir kararı uyarınca verilen tedbir kararına rağmen icra takibi başlatılması ve yürütülmesinin mümkün olmadığı, ayrıca aynı nedenle söz konusu takibin ... .... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2014/703 E. sayılı dava dosyasında iptaline karar verilerek tüm davalı borçlular yönünden varit ve resen de dikkate alınması gereken bir durum olduğundan usulüne uygun bir takibin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.






  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At