Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/4958 Esas 2017/1141 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4958
Karar No: 2017/1141
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/4958 E.  ,  2017/1141 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi ( Tic. Mah. Sıf. )


  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, davalılardan .... A.Ş.'nin kredi kartına dayalı alacağı sebebiyle müvekkiline karşı ....06.2006 tarihinde başlatmış olduğu icra takibine müvekkilinin itiraz etmediğini, bu tarihten itibaren müvekkilinin maaşından haciz kesintileri yapıldığını, bir süre sonra müvekkilinin davalı ...Ş.'ye borcunu sorgulamak amacıyla 08.08.2008 tarihinde başvurması üzerine adı geçen davalının müvekkiline "borcu yoktur" yazısı verdiğini fakat müvekkilinin alacağı temlik almış olan diğer davalı ...Ş.'nin söz konusu alacağın kat be kat üzerinde bir miktarla takibe devam ederek maaş hacizlerini sürdürdüğünü öğrenmesi üzerine şaşırdığını, müvekkilinin bir an için borçlu olduğu düşünülse dahi takipte %84.75 oranında reeskont faizinin uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek müvekkilinin davalılara borçlu olmadığının tespitini, 08.08.2008 tarihinden itibaren yapılan kesintilerin ticari avans faizi uygulanarak istirdadını, müvekkilinin uğradığı zarar sebebiyle 3000 TL maddi ve temlik alan davalının haciz müzekkeresinde müvekkilinden istediği 26.414 TL bedelin manevi tazminat olarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ...Ş. vekili, müvekkilinin ....05.2008 tarihi itibariyle davacıdan olan alacağını diğer davalı ...Ş.'ye temlik ettiğini, davacının maaşından kesintilerin devam etmesine rağmen borcunun bittiğini düşünmesinin anlaşılamaz olduğunu, söz konusu yazının davacıdan olan alacak ve hakların ... .... A.Ş.'ye temlik edildiği için ve davacının isteği üzerine verildiğini, söz konusu faiz oranlarına da süresinde itiraz edilmediğini, bu sebeple davanın reddine karar verilmesini beyan etmiştir.
  Davalı ...Ş. vekili, müvekkilinin temlik sözleşmesi gereğince davacıdan alacaklı olduğunu, icra dosyasının incelenmesi halinde davacının iddia ettiği gibi borcun kapanmamış olduğunu, dosya kapak hesabında bir hatanın olmadığını, bu sebeple davanın reddine karar verilmesini beyan etmiştir.
  Mahkemece, yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporlarına göre, davacının, davalı ...Ş.'den almış olduğu kredi kartı dolayısıyla borcunun dava tarihi itibariyle asıl alacağa uygulanan temerrüt faizinin ....507,81 TL, BSMV'nin 775,34 TL, davacıdan yapılan toplam tahsilatın ise ....021,50 TL olduğunun tespit edildiği, tahsil edien miktarın toplam borç miktarından mahsubu halinde kalan borcun ....657 TL'sinin ana para olmak üzere toplam ....946,65 TL olduğunun anlaşılması karşısında davacının davasının reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At