Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5093 Esas 2017/1136 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5093
Karar No: 2017/1136
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5093 E.  ,  2017/1136 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, müvekkilinin davalıdan aralarındaki ticari ilişki sebebiyle 16.850 TL alacaklı olduğunu iddia ederek, bu tutarın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir
  Davalı, davalıdan aldığı malların bedelini ödediğini beyan ederek, davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalının ticari defterlerinde dava konusu faturaların kayıtlı olduğu ödeme savunmasının ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
  2-Davalı, davacıdan aldığı mallar karşılığında çek verdiğini ve borcunu ödediğini savunmuştur. Bilirkişi incelemesinde 2.500 TL bedelli 2 adet çekin bankadan sorulması gerektiği belirtilmiştir. Borcun karşılığında çek verilmesi halinde, çek bedeli alacaklı tarafından tahsil edilmedikçe borcun ödendiği anlamına gelmez. Mahkemece davalının sunduğu 2 adet 2.500 TL'den toplam 5.000 TL bedelli çekler ilgili bankadan sorularak davacı tarafından bedellerinin tahsil edilip edilmediği belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At