Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2015/13183 Esas 2017/11567 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/13183
Karar No: 2017/11567
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2015/13183 E.  ,  2017/11567 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Somut olayda, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediği anlaşılan sanık hakkındaki hükmün CMK'nın 231/11. maddesi uyarınca ilk şekliyle aynen açıklanması gerekirken TCK'nın 51. maddesi uyarınca hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış ve TCK’nın 142/1-b maddesi uyarınca verilen 2 yıl hapis cezasının, teşebbüs nedeniyle ½ oranında indirilmesine ilişkin uygulama maddesinin yazılmaması mahallinde eklenebilir eksiklik olduğu görülmüş, hüküm tarihine kadar yapılan yargılama gideri toplamı, 5271 sayılı CMK'nın 324/4 maddesinde atıfta bulunulan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutar olan 20 TL'den (20 TL dahil) az olduğu halde yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş ise de, hüküm kesinleşinceye kadar yapılacak yargılama giderlerinin de toplam yargılama gideri kapsamında olması nedeniyle hükmün kesinleştiği tarihte sanıktan tahsili gereken yargılama giderinin yukarıda açıklanan terkin edilmesi gereken miktardan az olması halinde Devlet Hazinesi üzerinde bırakılmasının infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın