Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/3703 Esas 2017/11557 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3703
Karar No: 2017/11557
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2017/3703 E.  ,  2017/11557 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Karşılıksız yararlanma
  HÜKÜM : Beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Dairemizin 23.06.2015 tarih 2015/8015-13026 E-K sayılı bozma ilamı üzerine mahkemesince uyma kararı verilmesine rağmen bozma ilamının gereklerinin yerine getirilmediği belirlenerek yapılan temyiz incelemesinde;
  5237 sayılı TCK'nın 163/3. maddesindeki suçun oluşabilmesi için, elektrik enerjisinin sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi gerekmekte olup somut olayda, sanık hakkında, şirket tarafından kesilen enerjiyi yasal yükümlülük yerine getirilmeden açıp enerji tüketimine devam etmekten kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlenmesi, düzenlenen tutanakta bağlantıların doğru ve fiziki durumun sağlam olduğu ve suç yerindeki sayaç için sözleşme bulunduğunun belirtilmesi karşısında, sanığın tüketim miktarının belirlenmesine engel olup olmadığı, olmuş ise nasıl engel olduğu hususları araştırılıp,suçun subut bulması halinde,02/07/2012 tarihinde kabul edilerek, 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 05/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un geçici 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2. fıkrası gereğince, şikayetçi kurumun zararını tazmin etmesi halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilerek, sanığın kurumun zararını giderip gidermediğinin katılan kurumdan yeniden sorularak, gidermediğinin tespiti halinde, atanacak bilirkişi tarafından vergi ve ceza hesaba katılmadan hesaplanacak olan kurum zararı açıkça belirtilmek suretiyle sanığa "şikayetçi kurumun zararını gidermesi halinde 6352 sayılı Kanun'un geçici 2/2. maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine" dair bildirimde bulunularak ve ödeme için makul bir süre tanınarak sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet savcısı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın