Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/10775 Esas 2017/12464 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10775
Karar No: 2017/12464
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Hukuk Dairesi         2016/10775 E.  ,  2017/12464 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Aile Konutu Olduğunun Tespiti - İpoteğin Kaldırılması

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Dava, davaya konu taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti ve üzerindeki ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir. Talep edilen ipoteğin kaldırılması isteği ayni hakla ilgili olduğundan değer ölçüsüne göre (nispi) harca tabidir. Nispi harçlarda karar ve ilam harcının dörtte biri işlem yapılmadan önce peşin ödenir (Harçlar Kanunu m.28/a). Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe yargılamaya devam edilemez (Harçlar Kanunu m.32). Dava konusu olan 2002 ve 2006 tarihli ipotek bedellerinin toplamı üzerinden nispi peşin harç noksanlığının, Harçlar Kanununun 30-32 maddeleri gereğince tamamlattırılması, harç tamamlandığı takdirde işin esasının incelenmesi, aksi halde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken, peşin harç noksanlığı tamamlanmadan yargılamaya devamla, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının ise şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2017

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın