Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/10781 Esas 2017/12457 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10781
Karar No: 2017/12457
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Hukuk Dairesi         2016/10781 E.  ,  2017/12457 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil-Aile Konutu Şerhi Konulması

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Davacı, aile konutu niteliğindeki taşınmazın, malik olan davalı eş tarafından "açık rızası bulunmadan" diğer davalıya devredildiğini ileri sürerek, taşınmazın davalı ... adına olan tapu kaydının iptali ile davalı eş ... adına tescilini ve taşınmazın kayıtları üzerine aile konutu şerhi konulmasını talep etmiştir. Tapu iptal ve tescil isteği taşınmazın aynına ilişkin olmakla değer ölçüsüne göre (nispi) harca tabidir. Nispi harçlarda karar ve ilam harcının dörtte biri işlem yapılmadan önce peşin ödenir (Harçlar Kanunu m.28/a). Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz (Harçlar Kanunu m.30). Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe yargılamaya devam edilemez (Harçlar Kanunu m.32). Dava dilekçesinde taşınmazların değeri belirtilmemiş ve maktu harç alınmıştır. Oysa yapılan keşifle taşınmazların dava tarihi itibariyle belirlenen değeri 180.000,00 TL'dir. O halde, tapu iptal ve tescile konu taşınmazların keşifle belirlenen bedeli üzerinden hesaplanacak nispi peşin harç noksanlığının Harçlar Kanununun 30-32. maddeleri gereğince ihtaratlı şekilde süre verilerek tamamlatılması, harcın tamamlanması halinde işin esasının incelenmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hakeret edilmesi gerekirken, harç noksanlığı giderilmeden işin esasının incelenmesi usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken, harç noksanlığı giderilmeden işin esasının incelenmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre, temyize konu diğer itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2017

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın