Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/15330 Esas 2017/12432 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/15330
Karar No: 2017/12432
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Hukuk Dairesi         2016/15330 E.  ,  2017/12432 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ :Boşanmadan Sonra Açılan Maddi ve Manevi Tazminat -Yoksulluk Nafakası - Velayetin Değiştirilmesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası davalarının reddi yönünden; davalı erkek tarafından ise ortak çocukların velayetlerinin anneye verilmesi ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50'şer TL. temyiz başvuru harçları peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2017  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın