Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/5857 Esas 2017/12486 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/5857
Karar No: 2017/12486
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Hukuk Dairesi         2017/5857 E.  ,  2017/12486 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından; kişisel ilişki süresi ve davalı lehine hükmedilen vekalet ücreti ile yargılama gideri yönünden; davalı tarafından ise; yaz tatilinde kurulan kişisel ilişki süresi ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davalının vekalet ücretine yönelik temyiz itirazları yersizdir.
  2-Davalının diğer, davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
  a) Davalının kişisel ilişkiye yönelik temyiz itirazları yersizdir.
  b)Tarafların 07.06.2013 tarihinde kesinleşen ilamla Türk Medeni Kanunun 166/1. maddesi uyarınca boşandıkları, müşterek çocuk ...’ın velayetinin davalı anneye verildiği, baba ile kişisel ilişki kurulduğu anlaşılmaktadır. Davacı baba kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için işbu davayı açmıştır. Davacı baba kuaför olduğunu Cumartesi ve arefe günlerinde geç vakte kadar çalıştığını, bu nedenle kesinleşen boşanma ilamında Cumartesi günü kurulan kişisel ilişki tesisini Pazar günü olarak ve yine dini ve milli bayramların 1. günü olan kişisel ilişki tesisini, dini ve milli bayramların 2. günü olarak değiştirilmesini ve kişisel ilişkilerin yatılı olacak şekilde düzenlenmesini talep etmiştir. Mahkemece ortak çocuk ile baba arasında ayın belirli hafta sonlarında kurulan kişisel ilişki tesisi bozma ilamı doğrultusunda alınan uzman raporu uyarınca kurulduğu ve çocuğun yüksek menfaatine uygun olduğu ve milli bayramların 2. günü bulunmadığından bu hususta düzenleme yapılmamasının doğru olduğu anlaşılmakta ise de, davalı baba kuaför olup, arefe günlerinde bayram sabahı da olmak üzere yoğun olarak çalıştığı sabittir.Değişen koşullara göre kişisel ilişkinin düzenlenmesinin istenmesi her zaman mümkündür. Çocuğun yaşı ve davacı babanın bu durumu kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için haklı bir sebep olmakla birlikte baba ile çocuk arasında kişisel ilişkinin dini bayramların 2. günü tesis edilmesinde çocuğun menfaatine aykırı olduğu yönünde bir delil de bulunmamaktadır. Bu durumda baba ile çocuk arasındaki kişisel ilişkinin dini bayramların 2. günü yatılı olarak düzenlenmesine karar verilmesi gerektiği gibi, açılmış bir dava ve çocuğun yüksek menfaatini gerektirir bir durum olmadan sömestr tatilinde kurulan kişisel ilişkinin azaltılmasına karar verilmesi de doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
  c-Davacı tarafından kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası açılmış, mahkemece de kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için davalı tarafından açılmış bir dava veya karşı dava bulunmamaktadır. Bu durumda davacının davası kabul edildiğinden davalı lehine yargılama gideri ve vekalet ücreti taktir edilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ :Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/b ve 2/c bendinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2017  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın