Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/3484 Esas 2017/5956 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3484
Karar No: 2017/5956
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Ceza Dairesi         2017/3484 E.  ,  2017/5956 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
  Suçlar : 1-Uyuşturucu madde ticareti yapma (tüm sanıklar hakkında)
  2-6136 sayılı kanuna muhalefet (sanık ... hakkında)
  Hükümler : 1-Değişen suç vasfına göre kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet (tüm sanıklar hakkında)
  2-Mahkumiyet (6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık ... hakkında)

  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
  A-Sanık ... hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:
  Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından sanık ... müdafinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine ancak;
  1- Sanık hakkında TCK'nın 53. maddesi uygulanırken Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,
  2- 3 nolu hüküm fıkrasında sanık hakkında hükmolunan 36 gün adli para cezasının paraya çevrilirken 720 TL yerine hesap hatası sonucu 750 TL olarak yazılması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükümlerin BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca giderilmesi mümkün bulunduğundan;
  1- TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine "Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek sanıklar hakkında, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına" ibaresinin yazılmasına
  2- 3 nolu hüküm fıkrasından ”750 TL adli para cezası” ibaresinin çıkartılarak, yerine “720 TL adli para cezası” ibaresinin yazılması suretiyle, hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  B- Sanıklar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
  Sanıkların içinde bulunduğu ...plaka sayılı aracın kontrol noktasında durmayıp kaçması sırasında sağ arka penceresinden atılan poşetteki esrarın, Jandarma görevlilerince düzenlenen yakalama tutanaklarında 1 kg 100 gram ila 2 kg, ifade tutanaklarında 2 kg olduğu belirtilmesi, 22/09/2008 tarihli tartım tutanağında 993,24 gram olarak tespit edilmesi, 22/10/2008 tarih ve 2008/26 sayılı emanet makbuzunda ise 3gr., 17,13 gr., 22,18 gr ve 100 gram olarak kubar esrar kaydının yapılması karşısında, tutanak düzenleyicileri dinlenip, analiz için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na maddelerin tamamı mı ya da alınan numunelerin mi gönderildiği hususları araştırıldıktan sonra esrarın gerçek miktarının tespit edilip çelişkinin giderilerek sanıkların hukuki durumlarının buna göre tayini gerekirken eksik araştırmaya dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın