Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/5099 Esas 2017/5955 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5099
Karar No: 2017/5955
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Ceza Dairesi         2017/5099 E.  ,  2017/5955 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Mahkûmiyet

  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
  1- Sanık ... hakkında kurulan hükmün incelenmesinde:
  Sanık ... hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11/10/2010 tarihli iddianamesi ile TCK'nın 191/1. maddesi uyarınca "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan dolayı açılan kamu davasında zamanaşımı süresi içerisinde karar verilmesi mümkün görülmüştür.
  Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Hükümden sonra 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
  Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan CMK'nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;
  TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine "Sanıklar hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre, TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına" ibaresinin yazılması,
  Suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  2- Sanık ... hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde;
  Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın, uyuşturucu madde suçundan yargılanıp, hakkında mahkumiyet hükmü kesinleşen diğer sanık ...’ün eylemine iştirak ettiğine ilişkin, savunmasının aksine her türlü kuşkudan uzak mahkûmiyete yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ve mevcut şüphenin de sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi yerine delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,
  Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde olduğundan, CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA,
  3- Sanıklar ... ve... hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde;
  Olay oto arama, elkoyma ve yakalama tutanağı, sanıkların savunmaları, ele geçirilen madde miktarı, dosya içerisindeki diğer belge ve bilgilere göre, ele geçen uyuşturucu maddeleri sanıkların kullanma amacı dışında bir amaçla bulundurduğuna ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığından sanıkların eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı, sanık ... müdafii ile sanık ...’nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın