Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/13506 Esas 2017/9193 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/13506
Karar No: 2017/9193
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2016/13506 E.  ,  2017/9193 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... ve davacı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen geçici 8. maddesine göre yapılan ek kadastro çalışmaları sırasında ... köyü 308 ada 1 parsel sayılı 1219,10 m² yüzölçümündeki taşınmaz, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalılar adına tarla vasfıyla tespit edilmiştir.
  Davacı Hazine, çekişmeli taşınmazın orman sınırları dışına çıkarıldığı tarih ile tespit tarihi arasında 20 yıllık kazandırıcı zamanaşımı süresi dolmadığı iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne, dava konusu 308 ada 1 nolu parselin orman vasfıyla davacı Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalı ... ve davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiş, davacı Hazine vekili 04/03/2014 tarihli dilekçesi ile temyizden vazgeçmiştir.
  Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.
  Yörede 766 sayılı Kanuna göre yapılıp 1957 yılında kesinleşen genel arazi kadastrosu, 6831 sayılı Kanuna göre yapılıp 22.05.1991 yılında ilan edilen orman kadastrosu ve 2/B çalışması, 2859 sayılı Kanuna göre yapılıp 21.02.2005 yılında kesinleşen yenileme kadastrosu ve 4999 sayılı Kanuna göre yapılıp 24/12/2010 tarihinde ilan edilmiş fenni hataları düzeltilmiş orman kadastro haritası ile 5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen geçici 8. maddesine göre yapılan ek kadastro çalışmaları bulunmaktadır.
  İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman orman bilirkişi tarafından hava fotoğrafı ve memleket haritasına dayalı olarak yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, çekişmeli taşınmazın dört tarafı orman parselleriyle çevrili ve zilyetlik yoluyla iktisabı mümkün olmayan 6831 sayılı Kanunun 17/2. madde hükmüne göre orman içi açıklık niteliğinde olduğu belirlenerek yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davalı ...'ün yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ve davalı Hazinenin temyiz dilekçesinin vazgeçme nedeniyle reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3402 sayılı Kanuna eklenen 36/A maddesi gereğince davalı ...'den onama harcı alınmasına yer olmadığına ve alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 09/11/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın