Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/13907 Esas 2019/4584 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/13907
Karar No: 2019/4584
Karar Tarihi: 27.06.2019


20. Hukuk Dairesi 2016/13907 E. , 2019/4584 K.

  "İçtihat Metni"

  .........
  Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Temyiz incelemesi yapılabilmesi için:
  Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yere ait, en eski tarihli memleket haritası ve hava fotoğrafları ile dava tarihine yakın zamanlarda ve tespit tarihinden geriye doğru 15 - 20 yıl önce iki ayrı tarihte çekilmiş stereoskopik hava fotoğrafları ve bu fotoğraflara dayanılarak üretilmiş orijinal renkli memleket haritaları, uydu fotoğrafları bulunduğu yerlerden getirtildikten sonra, dosya raporları hükme esas alınan orman bilirkişi kurulu ile fen bilirkişisine verilerek, getirtilen ve dosyada yer alan en eskisinden en yenisine kadar tüm memleket haritaları, hava fotoğrafları ve uydu fotoğrafları dava konusu taşınmaz ile birlikte geniş çevresine uygulanıp, bu belgelerde dava konusu yer belirlendikten sonra, hava fotoğrafları ve dayanağı haritalar stereoskop aletiyle ve üç boyutlu olarak incelettirilip taşınmazın niteliğinin, bu belgelerde ne şekilde görüldüğü, taşınmazın üzerindeki bitki örtüsünün cinsi, yaşı, dağılımı, kapalılık oranının açıklandığı ek rapor ile birlikte ayrıca klizimetre (eğim ölçer) cihazı ile taşınmazın gerçek eğiminin (en düşük, en yüksek ve ortama eğiminin ve taşınmazın birbirinden farklılık arz eden bölümleri varsa farklı bölümleri için de ayrı ayrı ölçüm yapılarak eğimlerinin, memleket haritasındaki münhanilerden de yararlanılarak belirlendiği gerçek eğim durumunu ve gerçek yüzölçümünü gösterir rapor alınarak dosya arasına konulması,
  Ayrıca, dava dosyasının, 6100 sayılı Kanunun 302/4. maddesi ve Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 203. maddesi uyarınca tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi listesine bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda değinilen eksikliklerin giderilmesi için dosyanın YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE 27/06/2019 günü oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın