Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/4287 Esas 2017/9186 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4287
Karar No: 2017/9186
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2016/4287 E.  ,  2017/9186 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Kadastro çalışmaları sırasında... ilçesi,... mahallesi, 112 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 469166,41 m2 yüzölçümü ve orman niteliğiyle Hazine adına tespit edilmiştir.
  Davacı ...'in... Asliye Hukuk Mahkemesine vermiş olduğu 16/08/2013 tarihli dava dilekçesi ve yargılama aşamasındaki beyanları ile... ilçesi... köyünde bulunan yaklaşık 2500-3000 m2'lik taşınmazının bir kısmının 112 ada 1 parsel sayılı orman parseli içerisinde gösterildiğini, bir kısmı içinde kardeşi olan davalı ...'in bu taşınmazın kendisine ait olduğu iddiası ile... Kadastro Mahkemesine dava açtığını, bu davanın haksız olduğunu ileri sürerek dava dilekçesinde belirttiği taşınmazın tapu kaydının iptali ile kendisi adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
  ... Asliye Hukuk Mahkemesince 112 ada 1 sayılı orman parseli tutanağının mahkemenin 2011/5 E. sayılı dosyasında davalı olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya kadastro mahkemesine gönderilmiştir.
  Kadastro Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında ..., ... ve ... adlı kişiler aynı parselde bulunan taşınmazlarının ormanda kaldığı iddiasıyla davaya müdahil (harçlı) olmuştur.
  Yargılama sırasında, davaya konu taşınmazların fen bilirkişisinin 30/07/2015 tarihli rapor ve krokisinde 112 ada 2 parsel de (A) harfiyle gösterilen yer ile 112 ada 1 parsel içinde (B), (C), (D), ve (F) harfleriyle gösterilen yerler olduğu anlaşılmış, mahkemece yapılan yargılama sonucu; davanın kısmen kabul kısmen reddine,
  1-Dava konusu ... ili... ilçesi... köyü 112 ada 2 nolu parsel içerisinde yer alan fen bilirkişilerinin hazırladığı krokili raporda (A) harfi ile gösterilen taşınmaza ilişkin açılan davanın reddine, taşınmazın tespit gibi tapuya kayıt ve tesciline,
  2-Dava konusu 112 ada 1 nolu parsel içerisinde yer alan fen bilirkişilerinin hazırladığı krokili raporda (B), (C), (D), (E), (F) harfi ile gösterilen bölümler yönünden davanın kabulü ile, taşınmazların kadastro tespitinin iptali ile (B) ve (E) harfi ile gösterilen yerlerin ... adına, (C) harfi ile gösterilen yerin ... adına, (D) harfi ile gösterilen yerin çay bahçesi vasfıyla ... adına, (F) harfi ile gösterilen yerin ... adına çay bahçesi vasfıyla tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava kadastro tesbitine itiraz niteliğindedir.
  Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde, 5304 sayılı Kanun ile değişik 3402 sayılı Kanunun 4. maddesine göre yapılıp 04/11/2008 - 03/12/2008 tarihleri arasında ilân edilen orman kadastrosu vardır.
  Kadastro tespitine itiraz davalarında, davalı sıfatı, tespit malikleriyle birlikte başkaca aynî hak sahibi ya da tespit tutanağında şahsi hak sahibi olarak gösterilen kişilere aittir. Devlet ormanlarının kuru mülkiyeti Hazineye, kullanılması, işletilmesi ve korunması görevi, başka deyişle intifaı ise, Orman Yönetimine aittir. Bu nedenle, orman niteliğiyle Hazine adına tespit edilen çekişmeli parselin belli bölümlerine açılan kadastro tespitine itiraz davalarında davalı sıfatı Orman Yönetimi ile birlikte Hazineye ait olduğu halde, dava Hazineye yaygınlaştırılmadan, davalı sıfatıyla sadece Orman Yönetimi aleyhine davaya devamla hüküm kurulması yasal değildir. O halde; mahkemece, yasal hasım olan Hazine davaya dahil edilerek husumet yaygınlaştırılıp taraf teşkili sağlanmalı, bundan sonra tüm tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda bildirecekleri deliller toplanmalı ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
  Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik incelemeye dayanılarak yazılı biçimde hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırıdır.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı ... Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 09/11/2017 günü oy birliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın