Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/468 Esas 2017/9168 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/468
Karar No: 2017/9168
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2016/468 E.  ,  2017/9168 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine ve davalılardan bir kısım ... mirasçıları tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R


  Davacı Hazine vekili ...'de bulunan taşınmazın 46 parsel sayısı ile davalılar adına tespit edildiğini ancak taşınmazın davalılara iskanen tahsis edilmiş olup 2510 sayılı Kanuna göre verildiğini bu Kanuna göre verilen taşınmazların miktarı itibari ile geçerli olduğunu, taşınmazın miktar fazlasının adına tescilini talep etmiştir.
  Mahkemece Hazine davasının kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı Hazine ve davalılardan bir kısım ... mirasçıları tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, kadastro tesbitine itiraza ilişkindir.
  Dosyanın temyiz incelemesi için gönderildiği belirtilmesine rağmen gönderilen dosyada mahkeme kararının örneği ve temyiz dilekçelerinden başka temyiz incelemesinde yararlanılacak belge bulunmamaktadır. Dosya içerisindeki 21.11.2012 tarihli tutanakta ...adliyesi ......'de ki binasında faaliyet gösterdiği 1972 yılında yangın geçirdiği, yangından kadastro mahkemesinin de etkilendiği belirtilmektedir.
  4473 sayılı Yangın, Yer Sasıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelere Dair Kanun ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 30.01.2016 tarih ve 107 sayılı "zayi olan dosyaların yenilenmesi" başlıklı genelgesinde, adliye dairelerinde bulunan derdest veya karara çıkmış herhangi (mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılığı veya icra Dairelerine ait) bir dosyanın, doğal afet olarak nitelendirilen yangın, yer sarsıntısı, seylap veya heyelan gibi nedenlerle kaybolması ya da belgelerinin zarara uğraması durumunda ne yapılması gerektiği hususunda düzenleme getirilmiştir.
  Anılan Kanun hükümleri ve genelgeye göre; öncelikli zayi olduğu ileri sürelen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairelarinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin bakanlığa gönderilmesi, bakanlıkça dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın biran önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilan edilmesinin sağlanması, dosyanın yenilenmesine ilişkin kararın bakanlıkça yaptırılacak Resmi Gazete ile ilanı ve kıyasen mahallinde yapılacak olan ilamdan sonra, 4473 sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen kişilerin dosyanın ihyası talebi üzerine, ziyana uğrayan dosyaların yenilenmesi için gereken işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.
  4473 sayılı Kanunun "Hukuk ve Ticaret dosyaları" ile ilgili 4-17 "müşterek hükümler" başlığı atında 30 ila 35 maddelerinde zayi olan bir dosyanın ne şekilde ve hangi koşullara uyularak yenilenebileceği hükme bağlanmış bulunduğundan, bu Kanun hükümleri ve genelge dikkate alınarak dava dosyasının ihyası gerekirken, bu hususlar yerine getirilmeden, yazılı olduğu şekilde işlem yapılması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı Hazine ve davalılardan bir kısım ... mirasçılarının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 09/11/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın