Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/5333 Esas 2017/9192 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5333
Karar No: 2017/9192
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2016/5333 E.  ,  2017/9192 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R


  Davacı Hazine 18/08/2014 havale tarihli dava dilekçesi ile; ... ili, ... ilçesi,... köyünde bulunan 105 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapunun ...tarih ve cilt ..., ... numarasında Hazine adına kayıtlı olmasına rağmen, gerçekleştirilen kadastro çalışmalarında davalılar adına tespit ve tescil edildiğini belirterek taşınmazın tapusunun iptali ile Hazine adına tapuya tescilini talep etmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve hüküm davacı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
  Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde genel arazi kadastrosu, 2012 yılında yapılarak kesinleşmiştir.
  İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve davacı Hazinenin dayanağı olan 30 sıra numaralı tapu kaydının oluştuğu 16/10/1987 tarihine kadar davalının 20 yılı aşkın süre taşınmaza zilyet bulunduğu ve Hazine adına tapu ihdasından önce davalı yararına zilyetlikle kazanma koşullarının oluştuğu belirlenerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince harç alınmasına yer olmadığına 09/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın