Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/5403 Esas 2017/9191 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5403
Karar No: 2017/9191
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2016/5403 E.  ,  2017/9191 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Kadastro sırasında, ... ilçesi, ... köyü 4279 parsel sayılı 590 m² yüzölçümündeki taşınmaz, tarla niteliği ile kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı adına tesbit edilmiştir.
  2011 yılında 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama (yenileme) kadastrosu sırasında ...ada 100 parsel numarasıyla 605,5 m² yüzölçümlü olarak tespit edilmiştir.
  Davacı ... Yönetimi çekişmeli taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu iddiasıyla komisyona itiraz etmiş, komisyonca tutanak itirazlı olarak kadastro mahkemesine devredilmiş ve mahkemece davanın reddine ve dava konusu parselin tesbit gibi tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetiminin temyizi üzerine Dairenin 25/03/2014 gün ve 2014/983 E. - 3593 K. sayılı kararıyla bozulmuştur.
  Hükmüne uyulan bozma kararında; "...13.07.1945 tarihinden önce yapılan sınırlandırmalar sonucu oluşup kesinleşen tahdit haritalarının, orman olarak sınırlandırılan alanların bu niteliğini kesinleştirmekle birlikte orman sınırları dışında kalan taşınmazların orman niteliğini ve hukukî durumunu saptamakta yetersiz kalacağı ve bu şekildeki taşınmazların orman olup olmadığının 4785 ve 5658 sayılı kanun hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği, bu sebeple yöreye ait eski tarihli memleket haritası, hava fotoğrafları ve amenajman planı getirtilerek, bir orman mühendisi ve bir fen bilirkişi yardımıyla yapılacak keşifte kesinleşmiş tahdit haritası, eski tarihli memleket haritası, hava fotoğrafları ve amenajman planı uygulanarak çekişmeli taşınmazın orman sayılan yerlerden olup olmadığının belirlenmesi, oluşacak sonuca göre hüküm kurulması...” gereğine değinilmiştir.
  Mahkemece yapılan yargılama sonucu davanın reddine, çekişmeli eski 4279, yeni ...ada 100 parsel sayılı taşınmazın tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, kadastro tesbitine itiraza ilişkindir.
  Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 1942 yılında 3116 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılıp kesinleşen orman kadastrosu vardır.
  Dosya kapsamına, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak, uzman orman ve fen bilirkişiler tarafından kesinleşmiş tahdit haritası, eski tarihli hava fotoğrafları ve
  memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırmada çekişmeli taşınmazın orman sayılmayan yerlerden olduğu saptanarak hüküm kurulmuş olduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının Orman Yönetimine yükletilmesine 09/11/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın