Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2812 Esas 2017/9255 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/2812
Karar No: 2017/9255
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2017/2812 E.  ,  2017/9255 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Davacı, "925 Sk. No:4 ... Sitesi ... Mah.../..." adresinde site sakini olduğunu, davalının aynı sitede 11 numaralı dublex evdeki komşusu olduğunu, davalının, gayrimenkulü üzerine projesine, imara aykırı ruhsatsız bina vasfında, hukuka aykırı, çeşitli tarihlerde bazı ilave imalatlar yaptığını, site estetiğini bozduğunu, ortak alanlara tecavüzün söz konusu olduğunu, eski hale getirilmesi için yapılan çabaların sonuçsuz kaldığını, ... Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğüne başvurulduğunu, 31/12/2014 tarih ve ... nolu Encümen kararı ile para cezası, 04/02/2015 tarih ve 05-214 nolu Encümen kararı ile yıkım kararı verildiğini, belediye başkanlığının yıkım kararını gerçekleştirmediğini, projesine, ruhsata, hukuka aykırı yapılan imalatların yıkılarak projesine uygun hale getirilmesini istemiştir.
  Mahkemece yapılan imalatların sitenin mimari görünüş ve güzelliğini bozucu nitelikte olduğu, KMK'nın 19/1. maddesine göre; kat maliklerinin, anagayrimenkul bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olduğu, davalı tarafından yapılan imalatların sabit nitelikte olup günü birlik sökülüp takılabilen basit bir sistem olmadığı, yine anataşınmaz kat malikleri kurulunun beşte dört çoğunlukla almış oldukları bir kararın da bulunmadığı anlaşılmakla ;
  a) Güney yönündeki arka bahçe boşluğuna bakan, tamamen kapatılarak iç mekana dahil edilmiş olan zemin kat teras boşluğu üzerindeki imalata,
  b) Batı yönündeki düz/sağır duvarda açılmış olan kapının ve üzerindeki pergolenin, ayrıca birinci katta açılmış olan pencereye,
  c) Kuzey yönündeki giriş kapısı önüne, üstü kiremit örtülü bir şekilde yapılmış olan kapalı giriş bölümünün ve birinci kattaki banyonun önündeki açık balkonun kapatılarak, bu duvara açılmış olan pencereye, ilişkin davalının müdahalesinin men-i'ne, mimari projeye uygun hale getirilmesine,
  Davalıya bu hususta 30 gün süre verilmesine, yapmadığı takdirde masrafların kendisine ait olmak üzere icra marifeti ile yerine getirilmesine, karar verilmiş hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, projeye aykırılığın eski hale getirilmesi talebidir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davalıya yükletilmesine 09/11/2017 günü oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın