Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2847 Esas 2017/9244 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/2847
Karar No: 2017/9244
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2017/2847 E.  ,  2017/9244 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:


  K A R A R

  Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin ... İli... ilçesi 17 pafta 9350 parsel sayılı taşınmazda bağımsız bölüm maliki olduğu, yanı taşınmazın bodrum katında davalının iş yeri olup, taşınmaz onaylı projelere göre inşa olunduğu ve intifa hakkının kurulduğu, davalının bodrum katta taşınmazın ortak yeri olup kömürlük merdiven sahanlıklarını fiilen işgal ettiğini, müvekkilinin muvafakatı olmaksızın projeye aykırı tadilatlarla maliki olduğu işyerine kattığı mevcut durumun düzeltilmesi için ortak yerlere müdahalesinin sona erdirilmesi şifahen bildirilmesine rağmen sonuç alınamadığını, bu sebeple sığınak, kömürlük, merdiven sahanlıklarına yapılan müdahalenin men'ine onaylı mimari projeye uygun hale getirilmesine yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
  Mahkemece, davanın kabülü ile; ortak yerlerden olan sığınak, kömürlük ve merdiven sahanlıklarına davalı tarafından yapılan müdalenin men'i ile onaylı mimari projeye uygun hale getirilmesine, bu iş için davalıya 30 gün mehil verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı ... tarafından temyiz edilmiştir
  Dava dosyasının incelenmesinde söz konusu taşınmaza ... da malik olduğu tapu kayıtlarından anlaşılmakla öncelikle taraf teşkili sağlanmalıdır.
  Davalı söz konusu taşınmazı davalıların murislerinden aldıkları ve ilk aldıkları tarihten itibaren herhangi bir imalat yapmadıklarını iddia etmişlerdir. Bilirkişi tarafından bu hususun ayrıntılı olarak araştırılararak imalatların bina ilk inşaa edildiği tarihte mi yapıldığı, sonradan mı yapıldığı hususunun araştırılması gerekir. Ayrıca bir hakkın açıkca suistimalini kanun himaye etmez. Eğer binanın ilk imalatı esnasında projeye aykırı imalat varsa bu durumdan projeye aykırı imalatı yapan kişinin sorumlu olması gerekir.
  Mahkemece öncelikle, onaylı mimari proje ile vaziyet planına aykırılıkların tespiti, bunların binanın ilk inşası sırasında yapılmış olup olmadığı, nasıl projeye uygun hale getirileceği ve eski hale getirme işleminin anataşınmazın statik yapısına zarar verip vermeyeceği hususlarında yeniden uzman bilirkişilerden oluşan bilirkişi kurulundan rapor alınarak onaylı mimari proje ve ekleri yerinde uygulanmak suretiyle projeye aykırılıklar tek tek belirlenip, eski hale getirme işleminin statik yapıya zarar verip vermeyeceği de saptanıp, statiğe zararı olmadığı takdirde projeye uygun hale getirilmesi için yapılması gerekenler denetlemeye ve infaza elverişli olacak şekilde krokiye bağlanması, müdahale edilen bölümler hiçbir kuşku ve duraksamaya meydan verilmeden belirlenmesi ve sonucuna göre müdahalenin önlenmesine ve projeye uygun
  eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, davalının müdahale ettiği iddia edilen bölümlerin nerelerde olduğu tek tek açıklanmadan ve krokisi de düzenlettirilmeden infazda tereddüt yaratacak biçimde eksik inceleme ve yetersiz araştırmaya dayanan rapora göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalının temyiz itirazlarının kabulü ile usul ve kanuna aykırı olan hükmün BOZULMASINA temyiz harcının istek halinde iadesine 09/11/2017 günü oy birliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın