Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/4209 Esas 2017/9247 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4209
Karar No: 2017/9247
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2017/4209 E.  ,  2017/9247 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Davacı dilekçesinde özetle, 2011 yılı Eylül ayından itibaren takip tarihine kadar apartman aidat ve yakıt bedellerinin davalı tarafından ödenmemesi nedeniyle...İcra Müdürlüğünün 2014/6062 Esas sayılı dosyasıyla takip başlattıklarını, itiraz nedeniyle takibin durduğunu, itirazının iptaline karar verilmesini % 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
  Mahkemece davalının, dava konusu alacağı kabul ettiği, kapıcının sigorta borcu olarak 9500.-TL'nin maaşından kesildiği yönündeki iddiasının dava konusu alacakla bir bağlantısının bulunmadığı ve bu beyanının dava konusu alacağı ödediği sonucunu doğurmayacağı gerekçesiyle ...İcra Müdürlüğünün 2014/6062 Esas sayılı dosyasına yapılan itirazın iptaline takibin devamına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, ortak gider alacağına yönelik başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
  Davalı, eski yönetici olup kapıcı sigorta borcunun kendi maaşından kesildiği iddiası karşısında, (ortak gider olması nedeniyle) mahkemece tarafların delileri toplanıp, takas-mahsup hususunda bilirkişi incelemesi yapılarak oluşan rapora göre hüküm verilmesi gerekirken, davalının, kapıcı sigorta borcu olan 9.500.-TL bedelinin maaşından kesildiği, bu nedenle apartman aidat ve yakıt bedelini ödemediği beyanının, borcun kabul edildiği şeklinde değerlendirilerek hüküm kurulması,
  Kabule göre de, hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. Dava dosyasında, takip dosyasındaki borcun miktarının ne olduğu, ne miktarda icra inkar tazminatına hükmedilmediğinin açıklanmaması usûl ve kanuna aykırı olup hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 09/11/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın