Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/9206 Esas 2017/9241 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9206
Karar No: 2017/9241
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2017/9206 E.  ,  2017/9241 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada... 1. Sulh Hukuk ve ... 2. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevi yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Dava, 4721 sayılı TMK'nın 404. maddesi uyarınca küçüğe vasi tayini istemine ilişkindir.
  Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayı küçüğün MERNİS adresinin “... Mah. ... Sk. No:21/25 İçkapı No:8 .../...” olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir.
  ... 2. Sulh Hukuk Mahkemesince küçüğün yerleşim yeri adresinin "...Mah. 2316 Sk. No:4 .../..." olduğu gerekçesi ile mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.
  Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. “Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
  ... İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmaya göre kısıtlı adayı küçüğün davacı babaannesi ile birlikte "... Mah. 2316 Sk. No:4.../..." adresinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın... 1. Sulh Hukuk Mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince... 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 09.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın