Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/9791 Esas 2017/9201 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9791
Karar No: 2017/9201
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2017/9791 E.  ,  2017/9201 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Kısıtlı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada ... 7. Sulh Hukuk ve ...Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevi yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Kısıtlı ..., ... (Kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemesinin 09.11.2009 tarih ve 2009/535 E. - 2009/880 K. sayılı ilamı ile TMK'nın 408. maddesi gereğince kısıtlanmış ve kendisine eşi ... vasi olarak atanmıştır.
  ... 7. Sulh Hukuk Mahkemesince, resen, 02.03.2015 tarihli ek karar ile kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ve mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.
  ...Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlının “... Mah. ... Cad. ... ... Konutları M Blok No:10/c İç Kapı No:16 .../...” adresinde ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
  Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. “Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” TMK'nın 412. maddesi ise "Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur. " hükmü yer almaktadır.
  Kısıtlının, ... (Kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemesinin 09.11.2009 tarih ve 2009/535 E. - 2009/880 K. sayılı ilâmı ile vesayet altına alındığı, vesayetin ... Sulh Hukuk Mahkemesinin kapatılmasının ardından ... 7. Sulh Hukuk Mahkemesince takip edildiği, kısıtlı ya da vasinin yerleşim yeri değişikliğine izin talebi olmadan ... 7. Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlının adres değişikliğine izin verilmesine ve dosyanın ...Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği ve yapılan kolluk araştırmasına göre de kısıtlının “... Mah. ... Cad. ... Konutları M Blok No:10/c İç Kapı No:16 .../...” adresinde ikamet ettiği anlaşılmakla vesayet dosyasının takibinde ... 7. Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince ... 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 09/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın