Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2019/2203 Esas 2019/4631 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2203
Karar No: 2019/4631
Karar Tarihi: 01.07.2019


20. Hukuk Dairesi 2019/2203 E. , 2019/4631 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davada Salihli 2. Asliye Hukuk ve Salihli Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Davacı, dava ve birleştirilen dava ile murisinden miras olarak 200 adet koyunun kaldığını, bugüne kadar payı oranında koyun yahut bedelinin ödenmediğini, karşılığı 8.000,00 TL'nin yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında talebini ıslah etmiştir.
  Salihli 2. Asliye Hukuk Mahkemesince Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 11/06/2015 gün ve 2015/1903 E. - 6462 K. sayılı bozma kararına uyulmasına karar verildikten sonra somut uyuşmazlıkta davacı ve davalılar murisin alt soyudur. Davalılar, davada davacı tarafın mirasçılık sıfatına karşı koymamıştır. Tarafların mirasçılık sıfatları üzerinde bir uyuşmazlığın bulunmadığı hallerde, miras sebebiyle istihkak davasından söz edilemez. Uyuşmazlık Türk Medenî Kanununun 640 ve devam maddelerinde belirtilen mirasın paylaşılmasına ilişkindir. Paylaşma davalarında sulh mahkemesi görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
  Salihli Sulh Hukuk Mahkemesince ise davalının muristen kalan koyunlar üzerindeki alacak ve uğranılan kazanç kaybının tazmini talepleri yönünden ise dava konusu malvarlığı haklarına ilişkin olduğundan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemleri Kanununun 2. maddesinde belirtilen "dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı ve şahıs varlığı haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir." hükmü ve HMK'nın 4. maddesi gereğince mahkememizin görevli olmadığı, mal varlığına ilişkin çekişmeli davalarda asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
  6100 sayılı HMK'nın 22/2. maddesinde “İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme, ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir.”
  6100 sayılı HMK'nın 23/2. maddesinde, “Yargıtayca verilen merci tayini kararları ile temyiz incelemesi sonucu kesinleşen göreve ve yetkiye ilişkin kararlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar” hükümlerine yer verilmiştir.
  Somut olayda, Salihli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2011/206 E. - 2013/300 K. sayılı karar ile asıl davanın kabulüne, birleştirilen davanın reddine, karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesince, "Somut uyuşmazlıkta davacı ve davalılar murisin alt soyudur. Davalılar, davada davacı tarafın mirasçılık sıfatına karşı koymamıştır. Tarafların mirasçılık sıfatları üzerinde bir uyuşmazlığın bulunmadığı hallerde, miras sebebiyle istihkak davasından söz edilemez. Uyuşmazlık Türk Medenî Kanununun 640 ve devam maddelerinde belirtilen mirasın paylaşılmasına ilişkindir. Paylaşma davalarında sulh mahkemesi görevlidir. (TMK'nın 640/2.
  maddesi) Göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir (HMK'nın 1. maddesi). Yargılamanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Kaldı ki, göreve ilişkin itiraz da ileri sürülmüştür. Bu nedenle, mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden reddine ve dosyanın görevli sulh hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilip yazılı şekilde hüküm kurulması usül ve kanuna aykırıdır.." denilerek bozulmuştur. Bu durumda, davaya bakma görevinin Salihli Sulh Hukuk Mahkemesine ait olduğu özel dairenin kabulündedir. Özel Dairenin bozma kararının mahkemeleri bağlayıcılığı özelliği vardır.
  O halde, uyuşmazlığın Salihli Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Salihli Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın