Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2019/2272 Esas 2019/4630 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2272
Karar No: 2019/4630
Karar Tarihi: 01.07.2019


20. Hukuk Dairesi 2019/2272 E. , 2019/4630 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki davada Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Dava, boşanmadan sonra açılan katkı payı alacağı istemine ilişkindir.
  Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince; Dinar Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 01/11/2018 tarih, 2017/38 Esas - 2018/363 Karar sayılı kararı istinaf incelemesine konu edilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulunun 06.06.2018 tarih ve 217 sayılı kararı uyarınca karar tarihi itibariyle Afyonkarahisar Mahkemelerinden verilen kararların istinaf incelemesini yapmaya Konya Bölge Adliye Mahkemesi yetkili ve görevli olduğu gerekçesiyle dosyanın, istinaf incelemesine yetkili ve görevli Konya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.
  Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi yargılama devam ederken davacı tarafından dava konusu taşınmazın tapu kaydına ihtiyati tedbir şerhi konulması talep edilmiş, mahkeme tarafından bu talebin reddine karar verilmiş, bu kararın davacı tarafından istinaf edilmesi üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi 2017/1813 Esas - 2017/1285 Karar sayılı ilamı ile davacının istinaf talebini kabul ederek İlk Derece Mahkemesinin ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin kararı kaldırıp, dava konusu taşınmaza ihtiyati tedbir şerhi konulmasına karar vermiştir.
  İlk Derece Mahkemesi tarafından davanın esası ile ilgili karar verildiği, bu kararın istinaf edildiği, her ne kadar 03/09/2019 tarihinden itibaren istinafa konu olan kararı veren İlk Derece Mahkemesi, Konya Bölge Adliye Mahkemesi yargı sınırları içerisinde kalmış ise de, daha önce Mahkeme tarafından verilen ara kararın istinaf incelemesinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapıldığı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluş görev ve yetkileri hakkında kanuna eklenen ve ''Yargı Çevresinin Değişmesi'' başlığını taşıyan Ek Madde 1 dikkate alınarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin davanın esası hakkında verilen kararla ilgili olarak görevli olduğu, Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 2018/5987 Esas - 2018/8404 Karar, 2018/4984 Esas - 2018/6682 Karar, 2018/2547 Esas - 2018/4558 Karar, 2019/988 Esas - 2019/1842 Karar sayılı ilamlarında bu yönde olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
  6100 sayılı HMK'nın 22. maddesi uyarınca "Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına herhangi bir engel bulunduğu yahut iki mahkeme arasında yargı çevrelerinin sınırlarının belirlenmesinde tereddüt ortaya çıktığı takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk derece mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yargıtaya başvurulur."
  HMK'nın "Kanun Yolları" başlıklı sekizinci kısmının birinci bölümünde "istinaf” kanun yolu düzenlenmiş ve 341. maddesinin (1) numaralı fıkrasında "İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir" hükmünü içermektedir.
  HMK'nın 391/3. ve 394/5. maddelerinde ihtiyati tedbire dair belirtilen (ilk derece) mahkeme kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabileceği öngörülmüş; bu kanun yolunun ne anlama geldiği ise HMK'nın 341/1. maddesinde "ilk derece mahkemelerinden verilen ... ihtiyati tedbir... taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir" hükmü ile istinaf olarak açıkça belirtilmiştir.
  694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 136. maddesi ile 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri hakkında Kanuna Ek 1. maddenin 1.fıkrasında:"Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevresinin 25. madde uyarınca değişmesi halinde, bu değişikliğinin uygulanması durumunda Resmi Gazetede belirlenen tarihten önce ilk derece mahkemelerince verilen kararların istinaf incelenmesinde, karar tarihi itibariyle yetkili Bölge Adliye Mahkemelerince yargı çevresinin değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilemez. Yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf incelemesinden geçen dosyalar, yeniden istinaf incelemesine konu edilmesi halinde de ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince sonuçlandırılır.
  Dosya kapsamında Dinar Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 06/02/2017 tarihli davacının tedbir talebinin reddine karar verildiği, karara karşı davacı tarafından süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulduğu, başvuru üzerine dosyanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine gönderildiği, 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda 05/10/2017 tarihinde davacının istinaf talebini kabul ederek İlk Derece Mahkemesinin ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin kararı kaldırıp, dava konusu taşınmaza ihtiyati tedbir şerhi konulmasına kararı verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At