Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2019/2656 Esas 2019/4641 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2656
Karar No: 2019/4641
Karar Tarihi: 01.07.2019


20. Hukuk Dairesi 2019/2656 E. , 2019/4641 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davada ... 1. Asliye Hukuk ve ... Kadastro Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Dava, 3402 sayılı Kanunla 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen Ek-4. maddesine göre yapılan kullanım kadastrosuna itiraz niteliğindedir.
  ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesince, dava konusu taşınmazın 2/B vasfı ile Hazine adına kayıtlı olduğu, 2/B alanlarının kullanım durumlarının tespiti çalışması sırasında taşınmaz üzerindeki camii ve imam evi ile bahçesinin ... Belediyesi Tüzel Kişiliği tarafından kullanımındadır şeklinde şerh verildiği, dava konusu ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi 216 ada 61 parsel sayılı 5831 sayılı Kanunla değiştirilen 3402 sayılı Kanunun taşınmazın fiili işgalcisi durumlarına göre düzenlenen kadastro tespit tutanağının, davacının kendi zilyet ve tasarrufunda olmasına rağmen davalı Hazine adına tespit tutanağı düzenlendiği ve tescil edildiği, taşınmazın beyanlar hanesinde cami, imam evi muhdesatı ve cami avlusunun kullanıcısının davalı ... olduğuna ilişkin kaydın iptali ile davacı adının beyanlar hanesine yazılması talep edilmiş ise de; 3402 sayılı Kanunun 25 ve 26. maddeleri gereğince Kadastro Mahkemesinin görevi (yetkisi) başlayacağından davaya kadastro mahkemesinde bakılması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
  ... Kadastro Mahkemesi ise ... Asliye 1. Hukuk Mahkemesince 29/03/2016 tarih, 2016/44 E. - 2016/176 K. sayılı kararı ile 3402 sayılı Kanunun 25 ve 26. maddelerince Kadastro Mahkemesinin görevinin başladığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiş ise de dava konusu taşınmazın kadastro tespitinin 02/06/2010 tarihinde yapılarak tutanağının 3402 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince 25/06/2010 - 26/07/2010 tarihleri arasında 30 günlük süreyle ilan edilip 27/06/2010 tarihinde kesinleşerek taşınmazın 18/01/2011 tarihinde tapu siciline tescilinin yapıldığı, davacı tarafından 3402 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince belirtilen 30 günlük yasal süre dışında ve fakat genel mahkemelerde davanın açılabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya merci tayini için Yargıtay 20. Hukuk Dairesine gönderilmiştir. Dairemizin 09/10/2017 gün ve 2017/9247-2017/7471 E.K. sayılı kararı ile "... Kadastro Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine" karar verilmiştir.
  ... Kadastro Mahkemesince, "Kadastro mahkemesi kadastro tespiti yapılan taşınmazların, yapılan bu tespite ilişkin tutanakların ilanından itibaren 30 gün içerisinde tutanaklara karşı yapılan itirazlar nedeniyle açılan davalara bakar. Tutanağın kesinleşmesi ile birlikte kadastro mahkemesinde dava açma imkanı ortadan kalkar. Davaya konu taşınmazın kadastro tespit tutanaklarının kesinleşmesinden sonra dava açıldığı anlaşılmış olduğundan davaya bakma görevi asliye hukuk mahkemesine aittir. Mahkemelerin görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan ve yargılamanın her aşamasında resen nazara alınabileceğinden
  Yargıtayın merci tayini yolu ile davaya bakma görevinin mahkememize ait olduğuna dair kararının kaldırılarak, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin davaya bakmakla görevli merci olarak tayinine karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
  6100 sayılı HMK'nın 22/2. maddesinde “İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme, ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir.”
  6100 sayılı HMK'nın 23/2. maddesinde, “Yargıtayca verilen merci tayini kararları ile temyiz incelemesi sonucu kesinleşen göreve ve yetkiye ilişkin kararlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar” hükümlerine yer verilmiştir.
  Somut olayda ... 1. Asliye Hukuk ve ... Kadastro Mahkemesince verilen karşılıklı görevsizlik kararları dairemize merci tayini incelemesi için gönderilmiş ve dairemizce de " ... Kadastro Mahkemesinin" yetkili olduğuna dair merci tayini verilmiştir. Bu durumda davaya bakmada yetkili mahkemenin ... Kadastro Mahkemesi olduğu Dairemizin kabulündedir. Dairemizce verilen merci tayini kararının mahkemeleri bağlayıcılığı özelliği vardır.
  O halde, uyuşmazlığın ... Kadastro Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... Kadastro Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At