Yargıtay 21. Ceza Dairesi 2015/10106 Esas 2017/747 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10106
Karar No: 2017/747
Karar Tarihi: 15.02.2017


21. Ceza Dairesi         2015/10106 E.  ,  2017/747 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Suç tarihinin gerekçeli karar başlığına çekin bankaya ibraz tarihi olan 18.08.2008 yerine, sehven 15.08.2008 şeklinde yazılması, mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilmiştir.
1-) Sanığın çalıntı olduğu belirlenen çeki doldurarak yaptığı alışverişe karşılık katılana vermek sureti ile resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasının yargılaması sonucunda, sanığın sorgusunda suça konu çeki, çek arkasında cirosu bulunan .........'tan aldığını ve sahtecilikten haberinin olmadığını savunması, sanık yönünden çekte yazı ve imza incelemesinin yapılmaması, suça konu çekin boş olarak çalınıp çalınmadığının tespiti hususunda keşidecinin dinlenmemesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenebilmesi bakımından, çekte 1. ve 2. ciranta olarak yer alan .............. ile .................’ın tespit edilerek tanık sıfatıyla beyanlarının alınması, suça konu çekin çalındığına ilişkin yapılan başvuru ile akabinde yapılmış işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin dosyaya celp edilmesi ile sanığın ve tanıkların teşhise yeter oranda mukayeseye esas imza ve yazı örnekleri ilgili kurumlardan da temin edilmek suretiyle, suça konu çekin ön ve arka yüzündeki yazı ve rakamların, keşideci imzasının, 1. ve 2. ciranta adına atılı imzaların aidiyeti konusunda bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra, belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdiri hakime ait olduğu cihetle, suça konu çek aslı celp edilerek incelenmek suretiyle, özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması ve denetime olanak verecek şekilde aslının dosya içine konulması gerektiği gözetilmeden ve iğfal kabiliyetinin ne şekilde oluştuğu da kararda tartışılıp değerlendirilmeden eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm verilmesi yasaya aykırı,
2-) Sanığa yüklenen resmi belgede sahtecilik suçundan kamu davasına katılma hakkı bulunan ve şikayetçi olduğunu belirtmesine rağmen şikayetçi vekiline katılma talebinin sorulmaması,
3-) TCK'nun 51/7. maddesinde "hükümlünün deneme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere hâkimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceği"nin belirtilmesi karşısında; mahkemece sanık hakkında "kasıtlı bir suç işlediği taktirde ertelenen cezanın tamamen infazına” karar verilerek infazı kısıtlayacak şekilde hüküm tesisi,

Kabul ve uygulamaya göre de;
4-) Suça konu çekin akıbeti konusunda bir karar verilmemesi yasaya aykırı,
5-) Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında TCK'nun 53. maddesinin uygulanmamış olması ve T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At