Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/2204 Esas 2015/942 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2204
Karar No: 2015/942
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/2204 E.  ,  2015/942 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal etme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1- Hırsızlık suçu yönünden mağdurun 16.02.2010 tarihli beyanında zararının giderildiğini, altınların olay sırasında polis tarafından kendisine iade edildiğini ve olayın ertesi günü 300 TL'nin de sanığın eşi tarafından kendisine ödendiğini belirtmesi karşısında; 17/11/2009 tarihli yakalama muhafaza altına alma tutanağına göre sanığın kolluk kuvvetlerine altınların yerini gösterip bu surette mağdura iadesini sağladığı da gözetildiğinde; sanık hakkında TCK'nın 168/1.maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
  2- Hırsızlık suçu yönünden 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan hak yoksunluklarının kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden ise mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağı gözetilmeden, anılan hakların yönelik olduğu kişiler bakımından bir ayrım yapılmadan, sanığın; aynı Kanun'un 53/1-c. maddesinde yazılı haklardan koşullu salıverme tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi,
  3- Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu yönünden suçun niteliği, cezanın türü ve süresine göre; 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun Geçici madde; 1/1. fıkrası yollamasıyla aynı Kanunun 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231/5-14. madde ve fıkraları gereği geçmişte hükümlülüğü bulunmayan sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,
  4- Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu yönünden Sanık müdafiinin 20/04/2010 tarihli duruşmada, lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etmiş olması karşısında; bu talebin hükmedilen para cezasının taksitlendirilmesine ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 52/4'teki hükümleri de kapsadığı gözetilmeden, bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeksizin hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeple istem gibi BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın